مراکز مکسا

ستاد کشوری

تهران، شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک 139، طبقه دوم /  86015342-021

شعبه اصفهان

کلینیک بازتوانی سرطان

 اصفهان: خیابان مطهری، بعد از پل شیری، کوچه 35، بن‌بست امین‌الدوله، پلاک /  32331051-031

شبکه مراقبت در منزل 

اصفهان:خیابان مطهری، بعد از پل شیری، کوچه 35، بن‌بست امین‌الدوله، پلاک / 32333029-031

شعبه تهران

بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر

تهران، میدان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان کریم‌خان زند، خیابان به‌آفرین، بیمارستان فیروزگر /  82141755-021

شبکه مراقبت در منزل

تهران:شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک 139، طبقه اول / 86015329-021

کلینیک بازتوانی سرطان

تهران: شرق به غرب بزرگراه جلال‌آل‌احمد، بعد از پل نصر(گیشا)، پلاک 139، طبقه دوم /  86015342-021