میزان تخمینی ابتلا به سرطان در ایران – سال 2018
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی

نرخ بروز 10سرطان شایع بر اساس جنسیت

نرخ بروز و مرگ و میر 10سرطان شایع بر اساس جنسیت