آمار

ارائه ی آمار دقیق و شفاف، اجازه سنجش عملکرد، پیشرفت‌ها و نقاط ضعف و قوت مکسا را، در طول زمان و در ارائه  خدمات مختلف، به مدیران مکسا، سازمان‌های دیگر و حامیان مکسا می‌دهد. از این‌رو مکسا خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد در قالب اعداد و آمار می‌داند. در اینجا می‌توانید گزارش آماری مربوط به مکسا را به تفکیک سال، نوع خدمات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید.

آمار و گزارش عملکرد