گزارش عملکرد

ارائه ی آمار دقیق و شفاف، اجازه سنجش عملکرد، پیشرفت‌ها و نقاط ضعف و قوت مکسا را، در طول زمان و در ارائه  خدمات مختلف، به مدیران مکسا، سازمان‌های دیگر و حامیان مکسا می‌دهد. از این‌رو مکسا خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد در قالب اعداد و آمار می‌داند. در اینجا می‌توانید گزارش آماری مربوط به مکسا را به تفکیک سال، نوع خدمات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید.

نوع عملکرد 92-89 93 94 95 96 کل
بیمار جدید در هر سال 4838 1696 2604 2647 3311
کل بیماران تحت پوشش 4838 6534 9138 11785 15096 15096
بیماران فوت شده 1304 802 775 1124 1710 5715
بیماران در قید حیات 5754 4645 6531 8008 9381 9381
نوع عملکرد 92-89 93 94 95 96 کل
بستری در بخش 106 201 267 258 403 1235
پرونده سرپایی 1037 1266 1292 800 1189 5584
ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی 1702 1713 596 892 4903
مشاوره مددکاری اجتماعی 87 384 637 684 217 2009
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی) 128 1530 938 688 1102 4386
نوع عملکرد 92-89 93 94 95 96 کل
ویزیت توسط پزشک 1066 1284 1159 1104 4008 8621
ویزیت توسط روان‌شناس و روانپزشک 789 1806 2044 2114 2694 9447
ویزیت توسط مراقب معنوی 105 135 154 173 70 637
ویزیت و درمان لنف ادم توسط پزشک لنفوتراپیست 1657 2144 2150 2116 2413 10470
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 246 242 223 238 482 1431
مشاوره پیشگیری و ژنتیک 26 957 1225 228 250 2686
مشاوره مددکاری اجتماعی 835 449 472 358 1040 3154
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط پزشک 78 491 514 744 1769 3596
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط روان‌شناس 7 60 89 52 83 291
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی) 1872 2625 4368 3646 5596 18107
گروه درمانی روا‌ن‌شناختی و معنوی، جلسه (نفر) 61 (690) 97 (977) 62 (733) 74 (1112) 51 (686) 345 (4198)
کلاس آموزشی لنف ادم، اوستومی، تغذیه و پیشگیری، جلسه (نفر) 27 (290) 35 (414) 35 (538) 84 (1262) 58 (1102) 239 (3606)
برنامه‌های مهارتی، ورزشی و تفریحی جلسه (نفر) 28 (492) 11 (224) 17 (421) 14 (1548) 66 (1460) 136 (4145)
نوع عملکرد 92-89 93 94 95 96 کل
بیماران تحت پوشش شبکه مراقبت در منزل 414 497 542 988 1683 4124
ویزیت توسط پزشک 1271 1307 1235 1885 3698 9396
ویزیت توسط پرستار 1485 1918 2027 2434 4395 12259
ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی 93 206 178 186 496 1159
خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی 0 191 271 230 423 1115
مشاوره تلفنی توسط پزشک 9225 3158 1902 3496 4613 22394
امانت تجهیزات پزشکی 163 557 1068 1280 2255 5323
جلسات مراقبت خانوادگی (Family Care) 30 154 36 220