آمار

ارائه ی آمار دقیق و شفاف، اجازه سنجش عملکرد، پیشرفت‌ها و نقاط ضعف و قوت مکسا را، در طول زمان و در ارائه  خدمات مختلف، به مدیران مکسا، سازمان‌های دیگر و حامیان مکسا می‌دهد. از این‌رو مکسا خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد در قالب اعداد و آمار می‌داند. در اینجا می‌توانید گزارش آماری مربوط به مکسا را به تفکیک سال، نوع خدمات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید.

 

Statistics

Expressing MACSA services by numbers and statistics helps us to better know our strengths and weaknesses, review our progress within the time and demonstrate our commitment to improvement to those who support us. Here comes some statistics on MACSA services classified by years, type of services and type of centers.

گزارش عملکرد مکسا (شعبه اصفهان)