گزارش عملکرد

ارائه ی آمار دقیق و شفاف، اجازه سنجش عملکرد، پیشرفت‌ها و نقاط ضعف و قوت مکسا را، در طول زمان و در ارائه  خدمات مختلف، به مدیران مکسا، سازمان‌های دیگر و حامیان مکسا می‌دهد. از این‌رو مکسا خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد در قالب اعداد و آمار می‌داند. در اینجا می‌توانید گزارش آماری مربوط به مکسا را به تفکیک سال، نوع خدمات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید.

آمار کل

نوع عملکرد۹۲-۸۹۹۳۹۴۹۵۹۶کل
بیمار جدید در هر سال۴۸۳۸۱۶۹۶۲۶۰۴۲۶۴۷۳۳۱۱
کل بیماران تحت پوشش۴۸۳۸۶۵۳۴۹۱۳۸۱۱۷۸۵۱۵۰۹۶۱۵۰۹۶
بیماران فوت شده۱۳۰۴۸۰۲۷۷۵۱۱۲۴۱۷۱۰۵۷۱۵
بیماران در قید حیات۵۷۵۴۴۶۴۵۶۵۳۱۸۰۰۸۹۳۸۱۹۳۸۱

خدمات بخش و درمانگاه طب تسکینی بیمارستان

نوع عملکرد۹۲-۸۹۹۳۹۴۹۵۹۶کل
بستری در بخش۱۰۶۲۰۱۲۶۷۲۵۸۴۰۳۱۲۳۵
پرونده سرپایی۱۰۳۷۱۲۶۶۱۲۹۲۸۰۰۱۱۸۹۵۵۸۴
ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی۱۷۰۲۱۷۱۳۵۹۶۸۹۲۴۹۰۳
مشاوره مددکاری اجتماعی۸۷۳۸۴۶۳۷۶۸۴۲۱۷۲۰۰۹
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی)۱۲۸۱۵۳۰۹۳۸۶۸۸۱۱۰۲۴۳۸۶

خدمات بازتوانی سرطان

نوع عملکرد۹۲-۸۹۹۳۹۴۹۵۹۶کل
ویزیت توسط پزشک۱۰۶۶۱۲۸۴۱۱۵۹۱۱۰۴۴۰۰۸۸۶۲۱
ویزیت توسط روان‌شناس و روانپزشک۷۸۹۱۸۰۶۲۰۴۴۲۱۱۴۲۶۹۴۹۴۴۷
ویزیت توسط مراقب معنوی۱۰۵۱۳۵۱۵۴۱۷۳۷۰۶۳۷
ویزیت و درمان لنف ادم توسط پزشک لنفوتراپیست۱۶۵۷۲۱۴۴۲۱۵۰۲۱۱۶۲۴۱۳۱۰۴۷۰
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی۲۴۶۲۴۲۲۲۳۲۳۸۴۸۲۱۴۳۱
مشاوره پیشگیری و ژنتیک۲۶۹۵۷۱۲۲۵۲۲۸۲۵۰۲۶۸۶
مشاوره مددکاری اجتماعی۸۳۵۴۴۹۴۷۲۳۵۸۱۰۴۰۳۱۵۴
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط پزشک۷۸۴۹۱۵۱۴۷۴۴۱۷۶۹۳۵۹۶
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط روان‌شناس۷۶۰۸۹۵۲۸۳۲۹۱
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی)۱۸۷۲۲۶۲۵۴۳۶۸۳۶۴۶۵۵۹۶۱۸۱۰۷
گروه درمانی روا‌ن‌شناختی و معنوی، جلسه (نفر)۶۱ (۶۹۰)۹۷ (۹۷۷)۶۲ (۷۳۳)۷۴ (۱۱۱۲)۵۱ (۶۸۶)۳۴۵ (۴۱۹۸)
کلاس آموزشی لنف ادم، اوستومی، تغذیه و پیشگیری، جلسه (نفر)۲۷ (۲۹۰)۳۵ (۴۱۴)۳۵ (۵۳۸)۸۴ (۱۲۶۲)۵۸ (۱۱۰۲)۲۳۹ (۳۶۰۶)
برنامه‌های مهارتی، ورزشی و تفریحی جلسه (نفر)۲۸ (۴۹۲)۱۱ (۲۲۴)۱۷ (۴۲۱)۱۴ (۱۵۴۸)۶۶ (۱۴۶۰)۱۳۶ (۴۱۴۵)

خدمات شبکه مراقبت در منزل

نوع عملکرد۹۲-۸۹۹۳۹۴۹۵۹۶کل
بیماران تحت پوشش شبکه مراقبت در منزل۴۱۴۴۹۷۵۴۲۹۸۸۱۶۸۳۴۱۲۴
ویزیت توسط پزشک۱۲۷۱۱۳۰۷۱۲۳۵۱۸۸۵۳۶۹۸۹۳۹۶
ویزیت توسط پرستار۱۴۸۵۱۹۱۸۲۰۲۷۲۴۳۴۴۳۹۵۱۲۲۵۹
ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی۹۳۲۰۶۱۷۸۱۸۶۴۹۶۱۱۵۹
خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی۰۱۹۱۲۷۱۲۳۰۴۲۳۱۱۱۵
مشاوره تلفنی توسط پزشک۹۲۲۵۳۱۵۸۱۹۰۲۳۴۹۶۴۶۱۳۲۲۳۹۴
امانت تجهیزات پزشکی۱۶۳۵۵۷۱۰۶۸۱۲۸۰۲۲۵۵۵۳۲۳
جلسات مراقبت خانوادگی (Family Care)۳۰۱۵۴۳۶۲۲۰