گزارش عملکرد

ارائه ی آمار دقیق و شفاف، اجازه سنجش عملکرد، پیشرفت‌ها و نقاط ضعف و قوت مکسا را، در طول زمان و در ارائه  خدمات مختلف، به مدیران مکسا، سازمان‌های دیگر و حامیان مکسا می‌دهد. از این‌رو مکسا خود را متعهد به ارائه گزارش عملکرد در قالب اعداد و آمار می‌داند. در اینجا می‌توانید گزارش آماری مربوط به مکسا را به تفکیک سال، نوع خدمات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمت مشاهده نمایید.

آمار کل

نوع عملکرد ۹۲-۸۹ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ کل
بیمار جدید در هر سال ۴۸۳۸ ۱۶۹۶ ۲۶۰۴ ۲۶۴۷ ۳۳۱۱
کل بیماران تحت پوشش ۴۸۳۸ ۶۵۳۴ ۹۱۳۸ ۱۱۷۸۵ ۱۵۰۹۶ ۱۵۰۹۶
بیماران فوت شده ۱۳۰۴ ۸۰۲ ۷۷۵ ۱۱۲۴ ۱۷۱۰ ۵۷۱۵
بیماران در قید حیات ۵۷۵۴ ۴۶۴۵ ۶۵۳۱ ۸۰۰۸ ۹۳۸۱ ۹۳۸۱

خدمات بخش و درمانگاه طب تسکینی بیمارستان

نوع عملکرد ۹۲-۸۹ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ کل
بستری در بخش ۱۰۶ ۲۰۱ ۲۶۷ ۲۵۸ ۴۰۳ ۱۲۳۵
پرونده سرپایی ۱۰۳۷ ۱۲۶۶ ۱۲۹۲ ۸۰۰ ۱۱۸۹ ۵۵۸۴
ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی ۱۷۰۲ ۱۷۱۳ ۵۹۶ ۸۹۲ ۴۹۰۳
مشاوره مددکاری اجتماعی ۸۷ ۳۸۴ ۶۳۷ ۶۸۴ ۲۱۷ ۲۰۰۹
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی) ۱۲۸ ۱۵۳۰ ۹۳۸ ۶۸۸ ۱۱۰۲ ۴۳۸۶

خدمات بازتوانی سرطان

نوع عملکرد ۹۲-۸۹ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ کل
ویزیت توسط پزشک ۱۰۶۶ ۱۲۸۴ ۱۱۵۹ ۱۱۰۴ ۴۰۰۸ ۸۶۲۱
ویزیت توسط روان‌شناس و روانپزشک ۷۸۹ ۱۸۰۶ ۲۰۴۴ ۲۱۱۴ ۲۶۹۴ ۹۴۴۷
ویزیت توسط مراقب معنوی ۱۰۵ ۱۳۵ ۱۵۴ ۱۷۳ ۷۰ ۶۳۷
ویزیت و درمان لنف ادم توسط پزشک لنفوتراپیست ۱۶۵۷ ۲۱۴۴ ۲۱۵۰ ۲۱۱۶ ۲۴۱۳ ۱۰۴۷۰
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی ۲۴۶ ۲۴۲ ۲۲۳ ۲۳۸ ۴۸۲ ۱۴۳۱
مشاوره پیشگیری و ژنتیک ۲۶ ۹۵۷ ۱۲۲۵ ۲۲۸ ۲۵۰ ۲۶۸۶
مشاوره مددکاری اجتماعی ۸۳۵ ۴۴۹ ۴۷۲ ۳۵۸ ۱۰۴۰ ۳۱۵۴
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط پزشک ۷۸ ۴۹۱ ۵۱۴ ۷۴۴ ۱۷۶۹ ۳۵۹۶
پیگیری و مشاوره تلفنی توسط روان‌شناس ۷ ۶۰ ۸۹ ۵۲ ۸۳ ۲۹۱
خدمات مددکاری اجتماعی (رفع مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی) ۱۸۷۲ ۲۶۲۵ ۴۳۶۸ ۳۶۴۶ ۵۵۹۶ ۱۸۱۰۷
گروه درمانی روا‌ن‌شناختی و معنوی، جلسه (نفر) ۶۱ (۶۹۰) ۹۷ (۹۷۷) ۶۲ (۷۳۳) ۷۴ (۱۱۱۲) ۵۱ (۶۸۶) ۳۴۵ (۴۱۹۸)
کلاس آموزشی لنف ادم، اوستومی، تغذیه و پیشگیری، جلسه (نفر) ۲۷ (۲۹۰) ۳۵ (۴۱۴) ۳۵ (۵۳۸) ۸۴ (۱۲۶۲) ۵۸ (۱۱۰۲) ۲۳۹ (۳۶۰۶)
برنامه‌های مهارتی، ورزشی و تفریحی جلسه (نفر) ۲۸ (۴۹۲) ۱۱ (۲۲۴) ۱۷ (۴۲۱) ۱۴ (۱۵۴۸) ۶۶ (۱۴۶۰) ۱۳۶ (۴۱۴۵)

خدمات شبکه مراقبت در منزل

نوع عملکرد ۹۲-۸۹ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ کل
بیماران تحت پوشش شبکه مراقبت در منزل ۴۱۴ ۴۹۷ ۵۴۲ ۹۸۸ ۱۶۸۳ ۴۱۲۴
ویزیت توسط پزشک ۱۲۷۱ ۱۳۰۷ ۱۲۳۵ ۱۸۸۵ ۳۶۹۸ ۹۳۹۶
ویزیت توسط پرستار ۱۴۸۵ ۱۹۱۸ ۲۰۲۷ ۲۴۳۴ ۴۳۹۵ ۱۲۲۵۹
ویزیت توسط روان‌شناس و مراقب معنوی ۹۳ ۲۰۶ ۱۷۸ ۱۸۶ ۴۹۶ ۱۱۵۹
خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی ۰ ۱۹۱ ۲۷۱ ۲۳۰ ۴۲۳ ۱۱۱۵
مشاوره تلفنی توسط پزشک ۹۲۲۵ ۳۱۵۸ ۱۹۰۲ ۳۴۹۶ ۴۶۱۳ ۲۲۳۹۴
امانت تجهیزات پزشکی ۱۶۳ ۵۵۷ ۱۰۶۸ ۱۲۸۰ ۲۲۵۵ ۵۳۲۳
جلسات مراقبت خانوادگی (Family Care) ۳۰ ۱۵۴ ۳۶ ۲۲۰