اهداف عملیاتی سال 1397

  • راه‌اندازی سامانه ملی تحت وب مدیریت مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
  • راه‌اندازی مرکز تماس ملی شبانه روزی سرطان به منظور تامین اطلاعات معتبر در زمینه پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی و پشتیبانی شبانه روزی تلفنی از بیماران
  • راه‌اندازی نقاهتگاه و مرکز ارائه مراقبت‌های انتهایی عمر در سرطان
  • راه‌اندازی کلینیک بازتوانی و شبکه مراقبت در منزل قم
  • راه‌اندازی کلینیک بازتوانی و شبکه مراقبت در منزل اردبیل
  • راه‌اندازی کلینیک بازتوانی و شبکه مراقبت در منزل مشهد
  • راه‌اندازی کلینیک بازتوانی و شبکه مراقبت در منزل شیراز