• تدوین طرح، اهداف و برنامه‌های پنج ساله در کمیته تخصصی طرح (اسفند ۱۳۸۸)
 • راه‌اندازی درمانگاه طب تسکینی در مجتمع بیمارستانی امید اصفهان (اردیبهشت ۱۳۸۹)
 • راه‌اندازی شبکه مراقبت در منزل در اصفهان (مهر ۱۳۹۱)
 • راه‌اندازی‌ مرکز بازتوانی سرطان در اصفهان (فروردین ۱۳۹۲)
 • راه‌اندازی بخش طب تسکینی در بیمارستان فیروزگر تهران (مهر ۱۳۹۲)
 • راه اندازی کلینیک مشاوره ژنتیک و پیشگیری از سرطان در اصفهان (فروردین ۱۳۹۳)
 • راه‌اندازی ستاد کشوری مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء در تهران (شهریور ۱۳۹۳)
 • حمایت از بخش طب تسکینی فارس در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران (بهمن ۱۳۹۳)
 • راه‌اندازی‌ مرکز بازتوانی سرطان در تهران (تیر ۱۳۹۵)
 • راه‌اندازی شبکه مراقبت در منزل در تهران (تیر ۱۳۹۵)
 • حمایت از واحد مراقبت روان‌شناختی مجتمع بیمارستانی امید اصفهان (مهر ۱۳۹۵)
 • راه‌اندازی واحد مراقبت روان‌شناختی در انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) (دی ۱۳۹۵)