مشاوره تغذیه

یکی از مهم‌ترین سوالات بیماران، شیـوه تغذیه صحیح در حیـن انجام شیمی‌درمانی و پرتو‌درمانی و دوران نقاهت بعد از آن می‌باشد. همچنین امروزه چاقی، اضافه وزن و پیروی از الگوی غذایی ناسالم به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز سرطان مطرح است. مشاوره تغذیه به منظور پیروی از یک رژیم غذایی مناسب، می‌تواند در کاهش خطر عود مجدد یا ابتلا به سرطان موثر باشد. خدمات این واحد شامل ارائه مشاوره تغذیه به بیماران در دوران شیمی‌درمانی، پرتو‌درمانی، نقاهت بیماری و همچنین ارائه مشاوره تغذیه به خانواده بیماران در راستای کاهش خطر ابتلا به سرطان می‌باشد.