تفاهم نامه‌ها و قراردادها

از زمان تاسیس تاکنون، مکسا سعی در برقراری ارتباط موثر با دیگر سازمان ها و ارگان ها داشته است؛ چرا که از دیدگاه مدیران مکسا، این همکاری ها در رشد و گسترش سازمان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نقش پررنگی را ایفا می کند. همچنین یکی از رسالت های مکسا، ترویج و گسترش خدمات مراقبت تسکینی در کشور و حتی ماورای مرز ها است. بنابر این، برقراری ارتباط موثر با مراکز مستعد برای ارائه ی این دسته از خدمات و همراهی این مراکز در راه اندازی و ارائه ی خدمات تسکینی در دستور کار مکسا قرار دارد. در اینجا می توانید برخی از مهم ترین توافقنامه ها و قرارداد های مکسا را مشاهده کنید.

Agreements & Contracts

Since the date of foundation, communication and collaboration with other organizations has defined as one of the main missions of MACSA. We believe that such connections, give rise to a developmental environment for both MACSA as well as other organizations, all towards a better quality of services and a brighter future for the palliative care. Below comes some of most remarkable contractions between MACSA and other organizations.