ارتباط با مکسا

شعبه اصفهان

۰۳۱-۳۲۳۳۳۰۲۹

۰۳۱-۳۲۳۳۱۰۵۱

شعبه تهران

۰۲۱-۸۶۰۱۵۳۴۲

ارتباط مستقیم با واحد روابط عمومی

۰۹۳۷۰۰۶۸۰۰۷

macsacharity@

macsacharity@

info@macsa.ir