باسلام و تشکر از شما و پرسنل زیر مجموعتان انشاء الله که زحمات شما اجر اخروی برای شما و پرسنل زیرمجموعه داشته باشد.