باسلام وعرض تبريك اين روز فرخنده خدمت شما برادر ارجمند.ممنون از انجام كارهاي شما خيرين،سلامتي و سعادت را براي شما و همه مسئولين مركز خيريه آرزومندم.التماس دعا.