از شما و همکاران گرامی تان کمال تشکر و قدردانی را دارم و به خاطر همدردی و زحماتی که برای مادرم و دیگر بیماران می کشید ممنونم.