از شما که با ابراز همدردی، موجب تسلی خاطر شدید و ما را همراهی کردید، سپاسگزارم