ممنون از همدردی و مهربانی تان که تسلی بخش دلم خواهد بود.