ممنون. خیلی لطف کردید. ما هم خیلی مزاحمتون شدیم و زبان قاصر است از کمک هایی که به ما شد. آن شا الله بتونیم در آینده و فراغت زمان خدمتی بکنیم. با تشکر شوشتری