با تشکر از خیریه مکسا که در این مدت همراه و همیار ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.