باعرض سلام وادب خدمت مدیریت محترم و تمامی عزیزان اعم ازپزشکان ودست اندرکاران موسسه خیریه مکسا که در این مدت بیماری همسر اینجانب زحمات زیادی برای ایشان کشیدید. تقدیر و تشکر بی حد دارم ازتمامی شما عزیزان تنها چیزی که میتوانم بگویم ارزوی شفای بیماران و عاقبت به خیری برای تمامی شما گرامیان است. التماس دعا