از کلیه همکاران مرکز آلاء که طی این چند سال زحمت کشیده اند قدردانی و تشکر می نمایم. اجرتان با فاطمه زهرا.