بااهداءسلام واحترام
هرچندمادرمان به رحمت واسعه ايزدي پيوست ،لكن اين مصيبت عظمي مانع ازآن نيست كه دربرابراين همه لطف ومحبت وخدمات صادقانه وبي شائبه پرسنل ومسئولين آن مركز كه عاشقانه وبا بزرگواري خدمت نمودندسرتعظيم فرود نياوريم و ثناگوي شما نباشيم،از عموم عزيزان آن مركز بويژه،جناب آقای دكترمرندي و جناب واعظ كه درطول قريب به ١٢ماه گذشته نهايت معرفت و محبت را نمودند كمال امتنان و سپاس رامي نمائيم
ارادتمند و دعاگوي هميشگي: خانواده مرحومه بانو فاطمه محمدي تهراني