بااهداءسلام واحترام
هرچندمادرمان به رحمت واسعه ایزدی پیوست ،لکن این مصیبت عظمی مانع ازآن نیست که دربرابراین همه لطف ومحبت وخدمات صادقانه وبی شائبه پرسنل ومسئولین آن مرکز که عاشقانه وبا بزرگواری خدمت نمودندسرتعظیم فرود نیاوریم و ثناگوی شما نباشیم،از عموم عزیزان آن مرکز بویژه،جناب آقای دکترمرندی و جناب واعظ که درطول قریب به ١٢ماه گذشته نهایت معرفت و محبت را نمودند کمال امتنان و سپاس رامی نمائیم
ارادتمند و دعاگوی همیشگی: خانواده مرحومه بانو فاطمه محمدی تهرانی