باتشکر فراوان از زحمات کلیه پرسنل اعم از پزشکان و پرستاران و مدیریت مچترم این مجموعه خیریه که بدون هیچگونه چشم داشتی در طول بیماری مرحومه باهمکاری های صمیانه داشته اند و از زحمات خستگی ناپذیز این مدیریت تشکرمی نمایم و از خداوند متعال برای کلیه پرسنل این مدیریت دعای خیر برکت وسلامت خواهانم .