از اینکه در طول این مدت کنارمان بودید ممنونم امیدوارم بتونم به عنوان یک داوطلب در خدمت دیگر بیماران باشم.