سلام ممنون ومتشکرم از مدیر مرکزکه بامانهایت همکاری رانمودند