از کمک هایی که در این مدت به خانواده ام کردید سپاسگزارم.