سپاسگزارم انشالله ان موسسه خیریه و خیرین مخترم هم همیشه دراین راه موید و مورد رضایت پرودگار بوده باشید