سلام عرض میکنم خدمتتان, خداوند شما و همکاران محترم را که بدون چشمداشتى, دست یارى رسان محبت آمیز خویش را که تنها با نیت سلامتى و کاهش رنج بیماران و خانواد هاى آنها و خشنودى پروردگار میبود را حفظ کند و پاداش اعمالتان بهشت برین و آرامش دنیوى همراه با سلامتى قرار دهد.