مراقبت روان‌شناختی

هر مرحله از تشخیص و درمان بیماری سرطان به طور ذاتی همراه با استرس و نگرانی برای بیمار و خانواده است. در این شرایط، تطابق درست با وضعیت پیش آمده و حفظ توان جسمی و روحی برای پیگیری مسیر درمان اهمیت فوق العاده‌ای دارد. خدمات این واحد شاملِ جلسات مشاوره و روان‌درمانی فردی، جلسات گروه‌درمانی با مضامین مدیریت استرس، امید‌افزایی، گروه زندگی، معنا‌درمانی و …، هنردرمانی، ویزیت توسط روان‌پزشک و جلسات آموزشی مخصوص خانواده بیمار در خصوص نحوه همراهی با بیمار می‌باشد.

خدمات

  • جلسات مشاوره فردی
  • جلسات روان‌درمانی فردی
  • جلسات گروه درمانی با مضامین مدیریت استرس، امید افزایی، گروه زندگی، معنا درمانی و …
  • ویزیت توسط روان‌پزشک در صورت نياز
  • جلسات آموزشی مخصوص خانواده بیمار در خصوص نحوه همراهی با بیمار و …

مراقبت معنوی

بیماری‌های صعب‌ العلاج منجر به ایجاد سوالات و چالش‌های معنوی و دینی فراوانی در موضوعات اعتقادی، اخلاقی و احکام می‌شود. این امر خود می‌تواند منجر به تضعیف روحیه بیمار، از دست دادن امید و سخت‌تر شدن تحمل دوران بیماری‌گردد. مراقبت معنوی درصدد معنایابی و معنابخشی به ابعاد وجودی انسان در چهار مدار ارتباطی (با خدا، خود، خلق و خلقت) بر اساس الگوهای دینی می‌باشد. خدمات این واحد شامل مشاوره فردی، جلسات گروه‌درمانی معنوی، ارائه الگوی مراقبت معنوی بر اساس تعالیم دینی و پاسخگویی به سوالات شرعی بیماران در خصوص شرایط مرتبط با بیماری می‌باشد.

خدمات

  • مشاوره فردی
  • برگزاری جلسات گروه درمانی معنوی
  • ارایه خدمات مراقبت معنوی در منزل بیماران
  • ارایه الگوی مراقبت معنوی بر اساس تعالیم دینی
  • پاسخگویی به سوالات شرعی بیماران در خصوص شرایط مرتبط با بیماری