دامنه جغرافیایی خدمات مکسا براساس مجوزهای کسب کرده در تهران شامل مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و در اصفهان شامل مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان می‌باشد.