مراقبت روان‌شناختی

هر مرحله از تشخیص و درمان بیماری سرطان به طور ذاتی همراه با استرس و نگرانی برای بیمار و خانواده است. در این شرایط، تطابق درست با وضعیت پیش آمده و حفظ توان جسمی و روحی برای پیگیری مسیر درمان اهمیت فوق العاده‌ای دارد. خدمات این واحد شاملِ جلسات مشاوره و روان‌درمانی فردی، جلسات گروه‌درمانی با مضامین مدیریت استرس، امید‌افزایی، گروه زندگی، معنا‌درمانی و …، هنردرمانی، ویزیت توسط روان‌پزشک و جلسات آموزشی مخصوص خانواده بیمار در خصوص نحوه همراهی با بیمار می‌باشد.

خدمات

  • جلسات مشاوره فردی  
  • جلسات روان‌درمانی فردی  
  • جلسات گروه درمانی با مضامین مدیریت استرس، امید افزایی، گروه زندگی، معنا درمانی و …  
  • ویزیت توسط روان‌پزشک در صورت نیاز 
  • جلسات آموزشی مخصوص خانواده بیمار در خصوص نحوه همراهی با بیمار و …