مسئول فنی صبح و عصر شبکه مراقبت در منزل

دکتر دینا سادات علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخ شهر برگزار کننده نام دوره آموزشی
۱۳۹۱ اصفهان هیئت پزشکی ورزشی اصفهان پزشکی ورزشی
۱۳۹۷ تهران وزارت بهداشت و درمان  طب تسکینی

مسئول فنی شب شبکه مراقبت در منزل

دکتر سارا دهقانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

دوره‌های علمی - تخصصی

دکتر فاطمه علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخ شهر برگزار کننده نام دوره آموزشی
اردیبهشت ۹۶ تهران اوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طب تسکینی در سرطان
دی ۹۶ اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سرطان شناسی
۲۰۱۲ کانادا دانشگاه آلبرتا کانادا آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی
۲۰۱۲ کانادا دانشگاه آلبرتا کانادا کار با موارد رادیواکتیو

پزشکان مراقبت در منزل

دکتر سید محمدمسعود مرندی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی

متخصص داخلی

دوره‌های علمی - تخصصی

دکتر جلال کشاورز

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۸۹ 

مدرک تحصیلی

پزشکی عمومی-پزشک طب تسکینی

دوره‌های علمی - تخصصی

دکتر امید شکرانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

پرستاران واحد

غلام علی تیموری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

بهیار

جمشید جعفری طادی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

بهیار

حسین نایب نظر

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

بهیار

علی واعظ

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی

پرستار

فیزیوتراپیست

محسن بیات

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی