مسئول فنی صبح و عصر شبکه مراقبت در منزل

دکتر دینا سادات علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
۱۳۹۱اصفهانهیئت پزشکی ورزشی اصفهانپزشکی ورزشی
۱۳۹۷تهرانوزارت بهداشت و درمان طب تسکینی

مسئول فنی شب شبکه مراقبت در منزل

دکتر سارا دهقانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

دوره‌های علمی - تخصصی

دکتر فاطمه علوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
اردیبهشت ۹۶تهراناوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیطب تسکینی در سرطان
دی ۹۶اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهانسرطان شناسی
۲۰۱۲کانادادانشگاه آلبرتا کاناداآموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی
۲۰۱۲کانادادانشگاه آلبرتا کاناداکار با موارد رادیواکتیو

پزشکان مراقبت در منزل

دکتر سید محمدمسعود مرندی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی

متخصص داخلی

دوره‌های علمی - تخصصی

دکتر جلال کشاورز

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۸۹ 

مدرک تحصیلی

پزشکی عمومی-پزشک طب تسکینی

دوره‌های علمی - تخصصی

دکتر امید شکرانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی

پرستاران واحد

غلام علی تیموری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

بهیار

جمشید جعفری طادی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی

بهیار

حسین نایب نظر

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

بهیار

علی واعظ

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی

پرستار

فیزیوتراپیست

محسن بیات

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی