مدیر شعبه اصفهان

همایون ناجی اصفهانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

سوابق:

– استادیار و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۱-۱۳۶۸)

– مدیر بیمارستان خورشید (۱۳۶۵-۱۳۶۱)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس اداره امور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

– رئیس بیمارستان امین اصفهان (۱۳۷۹-۱۳۷۴)

– قائم مقام بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

– قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۹۰-۱۳۷۹)

– رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۸۹-۱۳۸۴)

– عضو کمیته راهبری و معاون فنی شهرک سلامت (۱۳۹۷-۱۳۹۲)

 

 

 

 

طرح و برنامه و سرمایه‌های انسانی

دکتر احمدرضا پورقادری

سروش امامی

مدیر واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

مسئول واحد

 مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع و سیستم – سیستم‌های سلامت

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

فنی و بالینی

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

سروش امامی

مدیر فنی

کارشناس فنی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدکتر دیناسادات علوی

محمدرضا سروش

مسئول واحد پزشکی و پرستاری تسکینی

مسئول واحد روان‌شناختی و معنوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی

دکتر نوشین پارساگهر

دکتر مهرداد زینلیان

مسئول واحد بازتوانی فیزیکی و توان‌بخشی

مسئول واحد پیشگیری و ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

مهرزاد مستاجران

مسئول واحد مددکاری اجتماعی

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

آموزش و پژوهش

دکتر مهرداد زینلیان

نفیسه حیدرزاده

مسئول واحد آموزش و پژوهش

کارشناس واحد

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

سجاد زارع

سینا نره‌ای

کارشناس واحد

کارشناس واحد

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶ 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

مالی و اداری

میثم شَعربافچی زاده

مهدیه باقران

الهه پورنجار اصفهانی

مدیر مالی اداری

کارشناس پذیرش

کارشناس پذیرش

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم حدیث و تفسیر       

فاطمه محمدی

نجمه بختیاروند

صدیقه رضایی

کارشناس پذیرش

کارشناس ثبت

کارشناس ثبت

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی:دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات(IT)

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲ 

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

علی یزدانی حمید ارجمندنیا علیرضا قادری‌زفره

کارشناس پشتیبانی

ترابری

متصدی خدمات

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: کاردانی معماری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: سیکل

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: دیپلم

ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

سروش امامی

فریمان نقایی

مسئول واحد ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

کارشناس واحد ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق

 

سمیه پشم‌فروش‌زاده

 

کارشناس واحد ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

 

کلینیک بازتوانی سرطان

همایون ناجی اصفهانی

دکتر سارا دهقانی

مسئول واحد کلینیک بازتوانی سرطان

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر امینه صفائی

دکترنفیسه مظاهری

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

دکتر نوشین پارسا گهر

علی واعظ‌

لنفوتراپیست

پرستار مراقبت از اوستومی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: پرستار

مهرزاد مستاجران

فریمان نقائی

مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد حقوقدکتر محمدرضا شعربافچی زاده

محمدرضا سروش

روان‌پزشک

روان‌شناس و مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی:متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی 

سلیمان قادری

هاجر براتیان

روان‌شناس

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: کارشناسی روان‌شناسی بالینی-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی-دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت

مریم شکرزاد

نفیسه جعفری

روان‌شناس

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


محمد مهدی احمدی فراز

علی کریمی

دکتر مهدی احمدی فراز

روان‌شناس

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۸

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

عباسعلی شیروانی سید روح اله موسوی زاده

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شیروانی

دکتر سید روح‌اله موسوی‌زاده

مراقب معنوی

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی

دکتر مهرداد زینلیان

زهرا صدری

متخصص ژنتیک

کارشناس ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۲

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک

شبکه مراقبت در منزل

میثم شعربافچی زاده

دکتر دینا سادات علوی

مسئول واحد شبکه مراقبت در منزل

پزشک هماهنگ کننده علمی شبکه

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر سارا دهقانی

دکتر جلال کشاورز

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا:۱۳۸۹ 

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر سید محمدمسعود مرندی

دکتر سید محمد مهدی موحد ابطحی

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

دکتر همایون یاقوتی

دکتر امیدشکرانی

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

   

دکتر پویا اکبری

دکتر سعید مجیدی نژاد

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۴ 

مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

 

دکتر محسن طاهریان

علیرضا رفیعی

پزشک طب تسکینی

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۸

مدرک تحصیلی:بهیار

حسین نایب نظر

جمشید جعفری طادی

پرستار

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی:بهیار

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۶

مدرک تحصیلی: بهیار

زهره رسائی

علی واعظ

پرستار

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

محمدصادق حلبیان

 مهرزاد مستاجران

پرستار

مددکار اجتماعی

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شروع فعالیت درمکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناسی مشاوره و راهنمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مریم شکرزاد

هاجربراتیان

روان‌شناس

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلیکارشناسی روانشناسی عمومی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی: کارشناسی روان‌شناسی بالینی-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی-دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت

محمدرضاسروش

سلیمان قادری

روان‌شناس و مراقب معنوی

روان‌شناس

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی 

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

محمد مهدی احمدی فراز

علی کریمی

دکتر محمدمهدی احمدی فراز

روان‌شناس

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۸

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

سید روح اله موسوی زاده

حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شیروانی

دکتر سید روح‌اله موسوی‌زاده

مراقب معنوی

مراقب معنوی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

مدرک تحصیلی: دکترای معارف اسلامی

 

حسین جعفری خوزانی

محسن بیات

کاردرمانگر

فیزیوتراپیست

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کاردرمانی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیوتراپی

همکاران سابق مکسا

دکتر ناصر کوخایی

دکتر علیرضا ابوطالبی

پزشک

پزشکدکتر علی ممیز

دکتر سجاد بدیعی

پزشک

پزشکدکتر حسام الدین حریری

دکتر بابک صادقپور

پزشک

پزشک


دکتر شهاب مرتضوی

دکتر علی نصر

پزشک 

پزشک دکتر محمد کرمی

دکتر محمدرضا روستا

پزشک

پزشکدکتر فرشته آیتی

دکتر محبوبه آقا نوری

پزشک

پزشکدکتر مهشید فرشید نژاد

دکتر فرانک پرستاری

پزشک

پزشکدکتر راضیه قربانی

دکتر سودابه موسوی

پزشک

پزشکدکتر فرشته برزویان

دکتر ریحانه امیرمعزی

پزشک

پزشکدکتر سپهر صالح‌پور

دکتر سمانه قرمان‌پوری

پزشک

پزشکسعید مستاجران

مهرداد طهماسبی

مسئول روابط عمومی و جذب مشارکت‌های مردمی

مسئول روابط عمومی و جذب مشارکت‌های مردمینگار رئیسی

زهرا احمدی

روان‌شناس

روان‌شناسحسین نایب نظر

غلامعلی تیموری

پرستار

پرستارفرشته جوانی

لیلا لعلی

پرستار

پرستارشیما دامغانیان

سیچانی

پرستار

پرستارمحسن نوروزی

زهرا فاضلی

کارمند اداری

کارمند اداریشهلا جلالی

فاطمه راجی

مراقب معنوی

مراقب معنویامیرحسین زنجانی

قوامی

مددکاری

مددکارینارسیس افقری

فضل الله صادقی

کارشناس تغذیه

خدمات