طرح های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی انجام شده

دیفنام و نام خانوادگی دانشجومقطع تحصیلیرشته تحصیلیعنوان طرحارگانتاریخ آغاز طرح
۱میراندا مهدی نژادکارشناسی ارشدآموزش پرستاریبررسی تأثیر یک برنامه مراقبت تسکینی بر رضایت مندی بیمار و خانواده مبتلایان به سرطان پیشرفته مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا بیمارستان سیدالشهدا اصفهان و مرکز انتخاب در سال ۱۳۹۳دانشگاه آزاد خوراسگان۱۳۹۳
۲نفیسه جعفریکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیبررسی رابطه ناگویی هیجانی(الکسی تایمیا) با ابعاد شخصیت و مقایسه ان در افراد مبتلا به سرطان پستان و افراد سالمدانشگاه آزاد شهرکرد۱۳۹۳
۳سلیمان قادریکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیزوج درمانی گروهی برای مبتلایان به سرطان سینه و همسران آن هاعلوم تحقیقات قارس۱۳۹۳
۴عباس مریدنیادکتراپزشکی مولکولیتعیین جهش در ژن های کاندید در بیماران مبتلا به  Diffuse gastric cancerدانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۵
۵فرزانه رئیسی نافچیاینترناثر بخشی مداخلات روان شناسی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی، تاب‌آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۵
۶شش بلوکیاینترنبررسی تاثیر جلسات آموزش زوجین بر کیفیت زندگی و پیشگیری از علائم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با ماستکتومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۵
۷لیلا قاسمیکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تصویر بدمی، تمایلات جنسی و اجتناب شناختی رفتاری در زنان مبتلا به سرطان سینه بعد از جراحی ماستکتومیدانشگاه آزاد خوراسگان ۱۳۹۶
۸مجتبی احمدی فارسانیکارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی کودک و نوجوانبررسی الگوی ساختاری نگرش به مرگ مبتنی بر کیفیت دلبستگی در نوجوانان مبتلا به سرطان: نقش میانجی سرکوبگری عاطفی و حساسیت اضطرابیدانشگاه تبریز۱۳۹۷
۹مهشید پورحسینیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیاثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده، نگرانی از تصویر بدنی، ارزش گذاری به بدن و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستاندانشگاه آزاد خوراسگان  ۱۳۹۷

طرح ‌های پژوهشی در دست اقدام

ردیفنام دانشجومقطعرشتهعنوانارگانتاریخ
۱عبدالله مرادی ظلانیتدوین بسته معنویت محور گروهی مبتنی بر دیدگاه اسلام در طب تسکینی و تاثیر ان بر کیفیت زندگی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با رفتاردرمانی شناختی گروهیپژوهشکده علوم رفتاری حوزه و دانشگاه۱۳۹۵
۲پریناز شیرانیدکتریپزشکیبررسی تاثیر مداخله گروهی  بر پایه خانواده ( همسر یا مراقب اصلی بیمار )  در مقایسه با تشکیل گروه های خودیار بر کیفیت زندگی و حس انسجام در زنان مبتلا به سرطان سینهعلوم پزشکی اصفهان۱۳۹۵
۳مینا امینکارشناسی ارشدبیوشیمیشناسایی واریانت های بیماری زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلول­های سنگفرشی در پستان به روش توالی یابی تمام اگزونیعلوم پزشکی کاشان۱۳۹۶
۴زهرا احمدزادهکارشناسی ارشدکارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده: ارزیابی اثربخشی مداخله گروهی آموزشی-حمایتی “مدیریت انرژی” در بهبود خستگی در مبتلایان به سرطانّ پستان غیر پیشرفته تحت شیمی درمانی سرپایی در بیمارستانهای آموزشی سیدالشهدای اصفهان و کاشانی شهرکردعلوم پزشکی شهرکرد۱۳۹۶
۵پانیذ میارکارشناسی ارشدژنتیک انسانیبررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT40 و BAT25 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا در تومورهای مبتلایان به سرطان کولورکتال ارثی غیرپولیپی (HNPCC) در شهر اصفهانعلوم پزشکی اصفهان۱۳۹۶
۶زهرا پورابراهیمیکارشناسی ارشدژنتیک انسانیبررسی تغییرات ژنتیکی بیماری زا در DNA ژنومیک بیماران مبتلا به سارکومای فامیلی دراصفهان به روشتوالی یابی تمام اکزونیعلوم پزشکی اصفهان۱۳۹۶
۷زینب عبدالهیکارشناسی ارشدژنتیک انسانیبررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT34C4 و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در DNA بیماران مشکوک به سندرم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا (HNPCC) در شهر اصفهانعلوم پزشکی اصفهان۱۳۹۶
۸مهناز نوروزیدکتریژنتیک مولکولیشناسایی و ارزیابی ژنوتیپ مارکرهای تکراری کوتاه پشت سر هم (STR) بالقوه جهت ردیابی فنوتیپ­های MSI، MSS و بهینه سازی تشخیص سندرم­های غیر پولیپوز ارثی سرطان کولونشهید چمران اهواز۱۳۹۶
۹مریم طاهریکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر تصویر بدنی، اجتناب شناختی رفتاری و رضایت جنسی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ بعد از جراحی کولستومینجف آباد۱۳۹۶
۱۰اعظم اسحاقیان درچهدکتریپرستاریطراحی مدل مراقبت تسکینی در منزل کودکان مبتلا به بیماری های مزمنشهید بهشتی۱۳۹۷
۱۱فایزه خالق زادگانکارشناسی ارشدژنتیک مولکولیبررسی تغییرات بیماری زای ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به هر دو بیماری سرطان فامیلی روده بزرگ و کوتولگی به روش توالی یابی تمام اگزومیعلوم پزشکی اصفهان۱۳۹۷
۱۲محمدصادق خلیلیاندکتریپزشکیبررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان ریه مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۷
۱۳سیدعرفان مجیدیدکتریپزشکیبررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۷
۱۴کیوان مکتبی دکتریپزشکیبررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سرطان‌های گوارشی پراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۷
۱۵امیرعباس شیروانیدکتریپزشکیبررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سارکوما پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱علوم پزشکی اصفهان۱۳۹۷