طرح های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی انجام شده

دیف نام و نام خانوادگی دانشجو مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عنوان طرح ارگان تاریخ آغاز طرح
۱ میراندا مهدی نژاد کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بررسی تأثیر یک برنامه مراقبت تسکینی بر رضایت مندی بیمار و خانواده مبتلایان به سرطان پیشرفته مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا بیمارستان سیدالشهدا اصفهان و مرکز انتخاب در سال ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد خوراسگان ۱۳۹۳
۲ نفیسه جعفری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بررسی رابطه ناگویی هیجانی(الکسی تایمیا) با ابعاد شخصیت و مقایسه ان در افراد مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم دانشگاه آزاد شهرکرد ۱۳۹۳
۳ سلیمان قادری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی زوج درمانی گروهی برای مبتلایان به سرطان سینه و همسران آن ها علوم تحقیقات قارس ۱۳۹۳
۴ عباس مریدنیا دکترا پزشکی مولکولی تعیین جهش در ژن های کاندید در بیماران مبتلا به  Diffuse gastric cancer دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۵ فرزانه رئیسی نافچی اینترن اثر بخشی مداخلات روان شناسی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی، تاب‌آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۶ شش بلوکی اینترن بررسی تاثیر جلسات آموزش زوجین بر کیفیت زندگی و پیشگیری از علائم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه با ماستکتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۷ لیلا قاسمی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر تصویر بدمی، تمایلات جنسی و اجتناب شناختی رفتاری در زنان مبتلا به سرطان سینه بعد از جراحی ماستکتومی دانشگاه آزاد خوراسگان  ۱۳۹۶
۸ مجتبی احمدی فارسانی کارشناسی ارشد   روانشناسی بالینی کودک و نوجوان بررسی الگوی ساختاری نگرش به مرگ مبتنی بر کیفیت دلبستگی در نوجوانان مبتلا به سرطان: نقش میانجی سرکوبگری عاطفی و حساسیت اضطرابی دانشگاه تبریز ۱۳۹۷
۹ مهشید پورحسینی کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده، نگرانی از تصویر بدنی، ارزش گذاری به بدن و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان دانشگاه آزاد خوراسگان  ۱۳۹۷

طرح ‌های پژوهشی در دست اقدام

ردیف نام دانشجو مقطع رشته عنوان ارگان تاریخ
۱ عبدالله مرادی ظلانی تدوین بسته معنویت محور گروهی مبتنی بر دیدگاه اسلام در طب تسکینی و تاثیر ان بر کیفیت زندگی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با رفتاردرمانی شناختی گروهی پژوهشکده علوم رفتاری حوزه و دانشگاه ۱۳۹۵
۲ پریناز شیرانی دکتری پزشکی بررسی تاثیر مداخله گروهی  بر پایه خانواده ( همسر یا مراقب اصلی بیمار )  در مقایسه با تشکیل گروه های خودیار بر کیفیت زندگی و حس انسجام در زنان مبتلا به سرطان سینه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
۳ مینا امین کارشناسی ارشد بیوشیمی شناسایی واریانت های بیماری زای DNA ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به سرطان فامیلی سلول­های سنگفرشی در پستان به روش توالی یابی تمام اگزونی علوم پزشکی کاشان ۱۳۹۶
۴ زهرا احمدزاده کارشناسی ارشد کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده: ارزیابی اثربخشی مداخله گروهی آموزشی-حمایتی “مدیریت انرژی” در بهبود خستگی در مبتلایان به سرطانّ پستان غیر پیشرفته تحت شیمی درمانی سرپایی در بیمارستانهای آموزشی سیدالشهدای اصفهان و کاشانی شهرکرد علوم پزشکی شهرکرد ۱۳۹۶
۵ پانیذ میار کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی بررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT40 و BAT25 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا در تومورهای مبتلایان به سرطان کولورکتال ارثی غیرپولیپی (HNPCC) در شهر اصفهان علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۶ زهرا پورابراهیمی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی بررسی تغییرات ژنتیکی بیماری زا در DNA ژنومیک بیماران مبتلا به سارکومای فامیلی دراصفهان به روشتوالی یابی تمام اکزونی علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۷ زینب عبدالهی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی بررسی حساسیت و اختصاصیت نشانگرهای تک نوکلئوتیدی BAT34C4 و BAT26 جهت تشخیص ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) در DNA بیماران مشکوک به سندرم لینچ در شهر اصفهان در مقایسه با کیت استاندارد پرومگا (HNPCC) در شهر اصفهان علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۶
۸ مهناز نوروزی دکتری ژنتیک مولکولی شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ مارکرهای تکراری کوتاه پشت سر هم (STR) بالقوه جهت ردیابی فنوتیپ­های MSI، MSS و بهینه سازی تشخیص سندرم­های غیر پولیپوز ارثی سرطان کولون شهید چمران اهواز ۱۳۹۶
۹ مریم طاهری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر تصویر بدنی، اجتناب شناختی رفتاری و رضایت جنسی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ بعد از جراحی کولستومی نجف آباد ۱۳۹۶
۱۰ اعظم اسحاقیان درچه دکتری پرستاری طراحی مدل مراقبت تسکینی در منزل کودکان مبتلا به بیماری های مزمن شهید بهشتی ۱۳۹۷
۱۱ فایزه خالق زادگان کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی بررسی تغییرات بیماری زای ژنومی در بیماران یک شجره بزرگ مبتلا به هر دو بیماری سرطان فامیلی روده بزرگ و کوتولگی به روش توالی یابی تمام اگزومی علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۱۲ محمدصادق خلیلیان دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان ریه مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱ علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۱۳ سیدعرفان مجیدی دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱ علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۱۴ کیوان مکتبی  دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سرطان‌های گوارشی پراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱ علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۱۵ امیرعباس شیروانی دکتری پزشکی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک افراد مبتلا به سارکوما پستان مراجعه کننده به مرکز کنترل سرطان آلاء(مکسا) اصفهان۱۳۹۷-۱۳۹۱ علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۱۶ صلاح الدین اسماعیلی     مدل‌ جامع روایت پایستگان سرطان در پارادایم پیچیدگی شهید بهشتی تهران ۱۳۹۷
۱۷ دل‌آرام عرب صالحی     تبیین سوگ پیچیده در مراقبین سوگوار بیماران مبتلا به سرطان و طراحی پروتکل مداخله در سوگ شهید بهشتی تهران ۱۳۹۷
۱۸ اکرم غلامیان     بررسی تاثیر یک برنامه گروهی آموزشی-خودیاری بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان در

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان در سال۱۳۹۷

علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۱۹ راحله فلاح     مذهب/معنویت چگونه در احساس انسجام روانی زنان مبتلا به سرطان در زمان تشخیص بیماری نقش ایفا می کند: مطالعه ای بر تجربه زیسته بیماران مکسا، اصفهان ۱۳۹۷
۲۰ نادر اباذری     اثربخشی مدیریت عدم قطعیت بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و آشفتگی روانشناختی بیماران دچار سرطان مغز استخوان مکسا، تهران ۱۳۹۷
۲۱ محدثه هادی فروشانی     بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با استومی در بیماران دارای استومی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه  و بنیاد خیریه آلا سال ۱۳۹۷ علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷
۲۲ فاطمه فغانی     اثربخشی روان¬درمانی حمایتی گروهی بر رشد پس از آسیب،

تاب¬آوری و شفقت به خود بیماران مبتلا به سرطان

دانشگاه اردکان ۱۳۹۸
۲۳ فاطمه دارابی دشتکی     بررسی تاثیر برنامه حمایتی همتایان بر کیفیت زندگی جنسی بیماران دارای استومی مراجعه کننده به مراکز منتخب شهراصفهان  در سال۱۳۹۸ علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۸
۲۴ فاطمه پاکدل     مقایسه شیوه ی زندگی (کنترل کننده، حساس، خارپشتی، لاک پشتی، آفتاب پرستی، کمال گرایی) و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان با افراد عادی مراجعه کنند آزاد خوراسگان ۱۳۹۸
۲۵ مرتضی امین منصور     مقایسه رگه های تاریک شخصیت خود شیفتگی،کمال گرایی

،ماکیاولیستی ،جامعه ستیزی

در بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی مراجعه کننده

آزاد خوراسگان ۱۳۹۸