طرح و برنامه و سرمایه‌ انسانی

دکتر احمدرضا پورقادری

مدیر واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی صنایع و سیستم – سیستم‌های سلامت

شروع فعالیت در مکسا: 1395

امین قاضی زاده

کارشناس واحد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شروع فعالیت در مکسا: 1399