جذب داوطلب در همایش طب تسکینی

همایش طب تسکینی در تاریخ 11 و 12 دی‌ماه در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. غرفه توزیع قلک مکسا، جذب داوطلب و خیر، معرفی مکسا و توزیع بروشورهای آموزشی در کنار این همایش به مدت دو روز برپا گردید.

معرفی مکسا در همایش طب تسکینی توزیع قلک مکسا در همایش طب تسکینی توزیع قلک و جذب مشارکتهای مردمی در همایش طب تسکینی معرفی مکسا در همایش طب تسکینی جذب خیر در همایش طب تسکینی  توزیع قلک مکسا