مددکاری اجتماعی

در هنگام بروز بیماری، یکی از معضلات اصلی بیماران و خانواده آن‌ها درگیری با مشکلات جانبی مرتبط با بیماری در خصوص پیگیری درمان در مراکز درمانی، سردرگمی به منظور دسترسی به منابع درمانی موجود و همچنین مشکلات زندگی روزمره به ویژه در حیطه مهارت‌های زندگی می‌باشد.

مددکار اجتماعی نیازهای عاطفی، خانوادگی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بیماران را شناسایی کرده و در راستای حل این مشکلات تلاش می‌کند. هماهنگی و تسهیل گری دریافت خدمات درمانی و مراقبتی کلیدی‌ترین وظیفه مددکار اجتماعی در مراقبت حمایتی و تسکینی می‌باشد. به‌گونه‌ای که مددکار راهبری بیمار و خانواده جهت پیمودن بهینه مسیر درمان و مراقبت را در هماهنگی کامل با پزشک معالج و پزشک طب تسکینی بر عهده دارد. مددکار اجتماعی اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز در هر مرحله از دریافت خدمات را به بیمار و خانواده ارائه می دهد و هماهنگی‌های لازم در تیم درمانی و مراقبتی را ایجاد نموده و تسهیل‌گری های لازم جهت دریافت خدمات را انجام می‌دهد.   

مددکار همچنین در راستای تامین تجهیزات درمانی مورد نیاز و پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده تلاش می‌کند. از طرفی برای ارتقاء وضعیت سلامت روانی، میزان مشارکت اجتماعی، مهارت‌های فردی و جمعی در تطابق با شرایط جدید ناشی از بیماری، اقداماتی از قبیل برگزاری کلاس‌های آموزشی، اردوهای تفریحی و گـردشگری، کلاس‌های ورزشـی (شنا، یوگا و …)، دوره‌های مهارت آموزی و جشن‌های دوره‌ای توسط مددکار اجتماعی مدیریت می‌شود.

خدمات

  • راهنمایی بیماران در خصوص امکانات و تجهیزات درمانی
  • پیگیری حل مشکلات اقتصـادی و اجتماعـی خانواده
  • برگزاری کلاس‌ها و اردوهای تفریحی و گـردشگری
  • برگزاری کلاس‌های ورزشـی (شنا، یوگا و …)
  • برگزاری دوره‌های مهارت زندگی