مدیر شعبه تهران

داود نیکی

معاون توسعه و زیرساخت و مدیر شعبه تهران

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شروع فعالیت در مکسا: 1393