مدیر شعبه تهران

داود نیکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

سوابق:

– مشاور اجرایی معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– مدیر کل عمومی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– نماینده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری
– دبیر کمیته پیگیری وضعیت درمان و مسکن جانبازان ریاست جمهوری
– مسئول کمیته بازرسی ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– مدیر بیمارستان بقیه الله تهران
– مدیر بیمارستان قلب جماران
– مدیر بیمارستان شهید شیخ راغب لبنان
– معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله