مدیر مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء( مکسا)

دکتر محمد جهانگیری

مدیر مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه‌ای پزشکی، کارشناسی ارشد مدیریتIT، دکترای کسب و کار

شروع فعالیت در مکسا: 1399