مراحل سرطان کلورکتال

پس از انکه فرد با سرطان کلورکتال تشخیص داده شد پزشکان سعی میکنند بررسی کنند که ایا توده پخش شده است یا نه؟ اگر پخش شده بود باید بررسی شود تا چه حد پخش شده اند.این فرایند مرحله نامیده میشود. یعنی تومور بیمار تا چه حدی پیشرفت کرده یا در چه مرحله ای است. مرحله انکه چه مقدار سرطلن در بدن است را توصیف میکند. این کمک میکند تا تعیین کنند که چقدر میتواند سرطان جدی باشد ؟ بهترین ورمان ان چبست؟ پزشکان همچنین در هنگام صحبت گردن در مورد سرطان فرد این سوال را میپرسند که سرطان در چه مرحله ای است؟ مرحله لبتدایی سرطان کلورکتال مرحله Oاست سرطان بسیار زودرس نامیده میشود. و سپس از مرحله ۸تا ۴ میباشد. به عنوان یک قاعده هر چه عدد ان کمتر باشد سرطان کمتر گسترش یافته است. هر چه عدد ان بیشتر باشد مانند مرحله IV، به این معنی است که سرطان بیشتر گسترش یافته است. و در یک مرحله ، مرحله پایانی نیز وجود دارد. اگرچه تجربه سرطان هر فرد منحصر به فرد است، سرطا با مراحل مشابه در درمان نیز مشابهند و اغلب به همان روش درمان میشوند.

چطور یک مرحله تعیین میشود؟

سیستم مراحل سرطانی که اغلب برای سطان کلورکتال استفاده میشود، سیستم TNMکمیته مشترک بین المللی سرطان ،AJCCاست که بر اساس سه بخش اصلی اطلاعات است: اندازه تومورTتاچه اندازه سرطان به دیواره ی روده بزرگ ، راست روره رشد کرده است؟ این لایه ها از داخل به بیرون عبارتند از، پوشش داخلی یا مخاط، که لایه ای است که در ان تقریباتمام سرطاهای کلورکتال شروع میشود این شامل یک لایه عضلانی نازک( مخاط عضلانی) است. بافت فیبرهای زیر این لایه عضلانی. یک لایه ی عضلانی ضخیم. لایه های نازک ترین و خارجی ترین بافت همبند که بیشتر قسمتهای روده بزرگ رکتوم را پوشش میدهد.

گسترش به گره های لنفاوی مجاورN

ایا سرطان به گره های لنفاوی نزدیکی گسترش یافته است؟

گسترش یا متاستاز به مکانهای دورترM

ایا سرطان به گره های لنفاوی دور یا اندامهای دور از قبیل کبد یا ریه ها گسترش یافته است؟

سیستم شرح داده شده در زیر اخرین سیستم AJCC در ژانویه ۲۰۱۸ است. از مرحله پاتولوژیک ( همچنین بعنوان مرحله جراحی) ، که توسط بررسی بافتی که در طول جراحی حذف میشود تعیین میشود. این نیز به عنوان مرحله جراحی شناخته شده است. این احتمالا دقیقتر از مرحله بندی بالینی است که نتایج حاصل از معاینات فیزیکی، نمونه برداریها، و ازمایشهای تصویر برداری را انجام میدهد که قبل از عمل جراحی انجام میشود. تعداد یا حروف بعد از N, T, Mجزییات بیشتر در مورد هر یک از عوامل ارائه میدهد. تعداد بیشتر، به معنی سرطان پیشرفته تر است. هنگامی که گروه N, T,Mفرد تعیین شد ، این اطلاعات در یک فرایند به نام گروه بندی مرحله ای  بمنظور تعیین یک مرحله کلی تعیین میشود. برای اطلاعات بیشنتر به مراحل سرطان مراجعه کنید. مراحل سرطان میتواند پیچیده باشد، بنابراین از پزشک خود بخواهید تا برای شما توضیح بدهد که شما در چه مرحله ای هستید.

مرحله صفر:

سرطان در اولین مرحله است این مرحله همچنین، عنوان کارسینوم یا کارسینوم اینتر موکوسالTIS شناخته میشود. این فراتر از لایه ی داخلی یا مخاطی روده بزرگ یا راست روده رشد نکرده است.

مرحله یک:

سرطان از طریق مخاط عضلانی به زیر موکوسی T1رشد کرده و همچنین ممکن است به پوشش مخاط عضلانی T2رشد کند ولی به گروههای لنفاوی مجاورNOیا مکانهای دور MOگسترش نیافته است.

T3در این مرحله سرطان به لایه های دورتر از روده بزرگ یا راست روده رشد نکرده است و ارگانهای نزدیک را درگیر نکرده است و به گره های لنفاوی مجاور NOیا مکانهای دورترMOگسترش نیافته است.

T4aسرطان در این مرحله از طریق دیواره ی روده ی بزرگ یا راست روده رشد کرده است. اما به سایر بافتها یا ارگانهای اطراف ان T4aرشد نکرده است و هنوز به غدد لنفاوی مجاور NOیا به مکانهای دورMOنرسیده است.

T4Bسرطان در این مرحله از طریق دیواره ی روده بزرگ و راست روده رشد کرده است و به سایر بافتها و یا ارگانهای اطراف متصل شده ولی هنوز به غدد لنفاوی مجاور NOیا به مکانخای دورMOرشد نکرده است.

T1/T2سرطان در این مرحله از طریق مخاط به زیر موکوسی T1رشد کرده و همچنین ممکن است پوشش مخاط عضلانی رشد کند. T2به یک تا سه گره های لنفاوی مجاور N1و یا به مناطق چربی در نزدیکی گره های لنفاوی، اما نه گره های خود N1Cگسترش یافته است ولی به مکانهای دور MOگسترش نیافته است.

T1/N2a در این مرحله سرطان از طریق مخاط به زیر شکم T1رشد کرده است این به چهار تا شش گره لنفاوی مجاور N2aگسترش یافته است ولی به مناطق دور MOگسترش نیافته است.

T3/T4سرطان به لایه های دور افتاده روده بزرگ و راست روده T3یا از طریق پرتوی داخلی احشایی T4aرشد کرده است اما به ارگانهای نزدیک گسترش نیافته است. این به یک تا سه گره لنفاوی در نزدیکی N1a/N1bیا در مناطق چربی در نزدیکی گره های لنفاوی ، اما نه گره های خود N1cگسترش یافته است ولی به مکانهای دورMOگسترش نیافته است.

T2/T3سرطان در این مرحله به مخاط پوششی عضلانی T2یا به لایه های دورتر روده بزرگ و راست روده T3رشد کرده است این به چهار یا شش گره لنفاوی مجاور N2aگسترش یافته است ولی به مکانهای دورتر NOگسترش نیافته است.

T1/T2سرطان در این مرحله از طریق مخاطی زیر موکوسی T1رشد کرده است و همچنین به مخاط پوششی عضلانی T2 گسترش یافته است. این به هفت یا بیشتر گره های لنفاوی در نزدیکی N2bگسترش یافته است. ولی به مکانهای دورMOگسترش نیافته است.

T4aدر این مرحله سرطان از طریق دیواره روده بزرگ یا راست روده از جملخ احشائ رشد کرده است اما به ارگانهای نزدیک T4aنرسیده است. این به چهار تا شش گره لنفاوی مجاور N2aگسترش یافته است ولی به مکانهای دورMOگسترش نیافته است.

T4aدر این مرحله سرطان از طریق دیواره ی روده بزرگ یا راست روده از جمله صفاق احشائ رشد کرده است اما به ارگانهای نزدیک T4aنرسیده است. این به چهار تا شش گره لنفاوی N2aگسترش یافته است ولی به مکانهای دور MOگسترش نیافته است.

T3/T4/N2b در این مرحله سرطان به لایه های دور افتاده روده بزرگ و راست روده T3یا از طریق صفاق احشایی T4aرشد کرده است اما به ارگانهای نزدیک رشد نکرده است این به هفت یا بیشتر گره های لنفاوی در نزدیکیN2bگسترش یافته است و به مناطق دور MOگسترش نیافته است.

T4bدر این مرحله سرطان از طریق دیواره روده بزرگ یا راست روده بزرگ شده است و به سایر بافتها یا ارگانهای اطراف T4bمتصل شده و یا رشد کرده است. این به حداقل یک گره لنفاوی یا به مناطق چربی در نزدیکی گره های لنفاوی N1N2گسترش یافته است این به مکانهای دورMOگسترش نیافته است.

IVAسرطان ممکن است  از طریق دیواره روده بزرگ یا راست روده بزرگتر شود و ممکن است اینطور هم نشود این ممکن است به گره های لنفاوی مجاور گسترش نیابد ممکن هم هست این اتفاق بیفتد. این بیماری به یک ارگان دور مثل کبد یا ریه یا مجموعه ای از گره های لنفاوی گسترش یافته است، اما  به قسمتهای دور پوشش حفره شکم متاستاز نکرده است.

TVBسرطان در این مرحله ممکن است از طریق روده بزرگ یا راست روده هرT رشد کرده باشد و یا این قضیه ممکن است اتفاق نیفتد.ممکن است به گره های لنفاوی گسترش یابد یا ممکن است اینطور نشود. این بیماری بیش از یک ارگان دوردست مانند کبد و ریه و یا مجموعه ای دور از گره های لنفاوی گسترش یافته است اما به قسمتهای دور مثل حفره شکمی M1bگسترش پیدا نکند.

IVCسرطان در این مرحله ممکن است از طریق دیواره ی روده بزرگ یا راست روده هرTرشد کرده باشد ممکن است این اتفاق هم نیفتد. این ممکن است به گره های لنفاوی در نزدیکی هرNگسترش یافته باشد ممکن است اینطور هم نشود. این ممکن است به قسمتهای دور پوشش حفره ی شکم گسترش یابد و شاید به اندامهای دور یا گره های لنفاوی M1Cگسترش یابد.

توضیحات بیشتر