مرکز تماس

دکتر جلال کشاورز

مدیر مرکز تماس

مدرک تحصیلی: پزشک تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1389

دکتر دینا سادات علوی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

دکتر سارا دهقانی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

دکتر نوشین پارساگهر

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی:پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391