نرخ بقا در سرطان روده بزرگ

میزان بقائ میتواند تین ایده را به شما بدهد که چند درصد از افراد با مراحل و نمدنه ی یکسان از سرطان بعد از تشخیص با مقدار مشخصز از زمان معمولا ۵ سال میتوانند هنوز هم زنده باشند . آنها نمیتوانند به شما بگویند چقدر طول میکشد که زنده بمانید اما ممکن است به شما در درک بهتر این نکته کمک کند که این احتمال وجود دارد که درمان شما موفق باشد.و در نظر داشته باشید که میزان بقائ اغلب ب  اساس نتایج قبلی تعدا زیادی از افراد مبتلا به سرطان براورده میشود، اما امها نمیتوانند پیش بینی کنند که چه اتفاقی در هرر مورد خاص رخ خوهاهد داد این امار میتواند گیج کننده باشد و شما ر به سوالات بیشتری با پزشک خود در مورد چگونگی اعمال این اعدا سوق داد زیرا او با وضعیت شما اشنا است.

میزان بقائ نسبی ۵ ساله چیست؟ میزان بقائ نسبی، افراد را با همان نوع و مرحله ی سرطان روده یزرگ و راست روده با افراد در کل جمعیت مقایسه میکند. برای مثال، اگر میزان بقائ نسبی پنج ساله برای یک مرحله ی خاص  از سرطان روده بزرگ و راست روده ۸۰ درصد باشد به این معنی است که افرادی که دارای این سرطان هستند به طور متوسط حدود ۸۰ درصد احتمالا از افرادی که سرطان ندارند برای حداقل پنج سال بعد از تشخیص زندگی میکنند.

این اعداد از کجا میایند؟ انجمن سرطان امریکا بر  اساس اطلاعات از پایگاه دادهSEER که توسط موسسه ی ملی سرطان نگهداری میشود امار بقای را برای انواع مختلف سرطان ارائه میدهد. در پایگاه SEERمیزان مرگ و میر نسبی ۵ ساله برای سرطان روده و راست روده در ایالات متحده بر اساس میزان گسترش سرطان ردیابی میشود. با این حال پایگاه داده SEERگروههای سرطانی را با مراحلهAJCC TNM مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه و غیره گروهبندی نمیکند. در عوض سرطان را به مراحل موضعی، منطقه ای، و دور دسته بندی میکند:

موضعی: نشانه ای که سرطان در خارج از روده بزرگ و راست روده گسترش یافته است وجود ندارد. این شاملAJCCمرحلهIIVوIIB میباشد

منطقه ای: سرطان در خارج ازروده بزرگ و راست روده به ساختار های مجاور یا گره های لنفاوی گسترش یافته است این شاملIIC و مرحلهIII سرطان در سیستم AJCCاست.

دور: سرطان به قسمتهای دور از بدن مانند کبد، ریه ها و یا گره های لنفاوی دور گسترش پیدا کرده است این شامل سرطانهای IV میشود.

میزان بقای نسبی پنج ساله برای سرطان روده بزرگ ( بر اساس افراد مبتلا به سرطان روده در سالهای ۲۰۱۴ تشخیص داده شده است)

مرحله SEERمیزان بقائ نسبی پنج ساله: موضعی ۹۰ درصد. منطقه ای ۷۱ درصد. دور ۱۴ درصد،  ترکیبی از همه مراحل SEER ۶۴ درصد تخمین زده شده است.

میزان بقائ نسبی پنج ساله برای سرطان راست روده ( بر اساس افراد مبتلا به سرطان راست روده بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ تشخیص داده میشود)

مرحله SEERمیزان بقای نسبی پنج ساله: موضعی۸۹ درصد، منطقه ای ۷۰ درصد، دور ۱۵ درصد ترکیبی از همه مراحل SEER۶۷ درصد تخمین زده شده است.

درک اعداد: افرادی که در حال حاصر مبتلا به سرطان روده بزرگ و راست روده هستند ممکن است نتایج بهتری از این اعداد را نشان دهند. درمانها در طول زمان پیشرفته تر میشود. و تین تعدا بر اساس افرادی است که حداقل پنج سال قبل بیماریشان تشخیص داده شده است و درمان شده اند. این اعدا تنها در مرحله ی اولیه ی سرطان بکار میرو موقعی که اولین تشخیص سرطان داده میشود. اگر بعد از درمان سرطان رشد پیدا کند، یا بعد از درمان دوباره برگردداین اعداد اعمال نمیشود. این اعداد همه چیز را بحساب نمیاورند میزلن بقائ بر اساس میزان گسترش سرطان گروه بندی میشوداما  سن شما، سلامت کلی، میزان موفقیت سرطان به درمان، و سایر عوامل نیز بر چسم انداز تاثیر میگذارد.

SEER  نظارت، اپیدمیولوژی، و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر