طرف تفاهم نامه موضوع
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا
دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه آزاد خوراسگان گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
دانشکده پرستاری و مامایی – دانشگاه آزاد نجف آباد گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
بیمارستان امید اصفهان ارائه خدمات سایکوانکولوژی و آموزش بالینگران در فضای بیمارستان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راهبری مکسا در توسعه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی سرطان در کشور
مشارکت در تهیه پیش نویس برنامه جامع مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
مشارکت در تهیه پیش نویس اساسنامه شورای ملی سرطان وزارت بهداشت
موسسه کوری فرانسه (تصویر) تربیت نیروی انسانی متخصص طب تسکینی
الگوبرداری مدیریت خدمات طب تسکینی در حوزه سرطان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تصویر) راه اندازی مرکز جامع سرطان تیپ 2 در تهران
سازمان نظام پرستاری ایران (تصویر) تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز طب تسکینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران (تصویر) پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا
بیمارستان فیروزگر تهران راه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت بخش طب تسکینی
بیمارستان امام خمینی(ره) تهران راه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت بخش طب تسکینی
بیمارستان امام خمینی(ره) تهران؛انستیتو کانسر ایران راه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت واحد سایکوانکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) (تصویر تعرفه گذاری خدمات مراقبت در منزل
دانشگاه علوم پزشکی مشهد آموزش و حمایت در راستای راه اندازی شبکه مراقبت در منزل
سازمان بیمه سلامت ایرانیان تولید شواهد علمی در هزینه اثربخشی خدمات مراقبت در منزل
مراکز تشخیصی و درمانی شامل فیزیوتراپی،آزمایشگاه،دندانپزشکی،رادیولوژی تخفیف در هزینه خدمات به بیماران معرفی شده از طرف مکسا