مسئول واحد اداری مالی و پشتیبانی

میثم شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۰

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

کارکنان واحد

حمید ارجمند نیا           

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

سمت : متصدی خدمات

مدرک تحصیلی

سیکل

مهدیه باقران                     

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

سمت : مسئول پذیرش

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی           

نجمه بختیاروند                   

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱ 

سمت : ثبت مدارک پزشکی

مدرک تحصیلی

کارشناسی فناوری اطلاعات

الهه پورنجار                       

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۵ 

سمت : پذیرش

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم حدیث و تفسیر

صدیقه رضائی                   

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲ 

سمت : ثبت مدارک پزشکی

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علی یزدانی               

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۷

سمت : امانت تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی

کاردانی معماری