روابط عمومی

سمیه پشم فروش زاده

مسئول واحد روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مرجانه جوادپور

کارشناس داوطلب

مدرک تحصیلی: کارشناس مشاوره و راهنمایی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

زهرا اسدیان

کارشناس داوطلب

مدرک تحصیلی: کارشناس زیست شناسی

شروع فعالیت در مکسا: 1397