مسئول واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی

متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

کارشناس واحد

سروش امامی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۲

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی