مسئول واحد پیشگیری و درمان لنف ادم

دکتر نوشین پارسا گهر

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۱

مدرک تحصیلی

پزشک عمومی – لنفوتراپیست

دوره‌های علمی - تخصصی

تاریخشهربرگزار کنندهنام دوره آموزشی
Apr-17مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهدطب تسکینی