انواع سرطانسرطان روده بزرگ 

پس از درمان

اطلاعاتی در مورد زندگی به عنوان فردی که مراحل درمان را انجام داده و به پایان رسانده است، مراحل بعدی  و آنچه می تواند  به شما برای زندگی بهتر و سالم تر کمک کند.

زندگی به عنوان فردی که سرطان را پشت سر گذاشته است.

برای بسیاری از افراد،پایان درمان سرطان اغلب منجر به ایجاد سوال در مورد مراحل بعدی به عنوان یک بازمانده یا در مورد احتمال بازگشت سرطان می شود.

زندگی به عنوان فردی که سرطان روده بزرگ او درمان شده است.

نگراني از سرطان بعد از درمان

درمان ممکن است سرطان را از بین ببرد ، اما امکان خطر ابتلا به سرطان دیگر نگران کننده است.

دومین سرطان پس از سرطان روده بزرگ