گروه مشاوره ژنتیک و پیشگیری

حدود نیمی از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و اغلب سرطان‌های مهم، در صورتی که به موقع تشخیص داده شوند کاملاً قابل درمان می‌باشند. شناسایی خانواده‌های پرخطر و ارائه مشاوره به افراد در جهت تشخیص سندروم‌های ارثی سرطان و ناقلین احتمالی نقائص ژنی مرتبط با سرطان، نقش قابل توجهی در پیشگیری از بروز سرطان و شناسایی آن در مراحل ابتدایی که قابل درمان است، دارد.

 از طرفی اجرای برنامه‌های غربالگری منظم و استاندارد برای عموم مردم و غربالگری و پیگیری افراد مبتلا به سرطان درمان شده به طور ویژه، از مهم‌ترین اهداف این خدمت می‌باشد.

خدمات کارشناس ژنتیک شامل ارائه مشاوره ژنتیک به خانواده‌ی بیماران مبتلا به سرطان، بررسی بیماران و سایر افراد خانواده‌ها‌ی در معرض خطر از نظر نیاز به انجام تست‌های ژنتیکی، مراقبت و پیگیری افراد در معرض خطر بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی، مراقبت و پیگیری بیماران درمان شده بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی، برگزاری جلسات آموزش و مشاوره گروهی جهت بیماران و خانواده‌های آن‌ها، اجرای برنامه‌های غربالگری منظم و استاندارد و تحقیق و پژوهش در جهت کشف علل ژنتیکی سرطان‌های شایع و ارتقاء راه‌های کنترل و پیشگیری سرطان می‌باشد.

  • ارائه مشاوره ژنتیک به خانواده‌ی بیماران مبتلا به سرطان
  • بررسی بیماران و سایر افراد خانواده‌ها‌ی‌ در معرض خطر از نظر نیاز به انجام تست‌های ژنتیکی
  • مراقبت و پیگیری افراد در معرض خطر بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی                                       
  • مراقبت و پیگیری بیماران درمان شده بر اساس آخرین دستورالعمل‌های علمی
  • برگزاری جلسات آموزش و مشاوره گروهی جهت بیماران و خانواده‌های آن‌ها
  • تحقیق و پژوهش در جهت کشف علل ژنتیکی سرطان‌های شایع و ارتقاء راه‌های کنترل و پیشگیری سرطان
  • اجرای برنامه‌های غربالگری منظم و استاندارد