کارآموزی در مکسا

بر اساس قراردادهای انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده پرستاری و مامائی) و دانشگاه آزاد خوراسگان (دانشکده پرستاری و مامائی) دانشگاه آزاد نجف آباد (دانشکده پرستاری و مامائی) دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری جهت کارآموزی خدمات حمایتی تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان(مراقبت در منزل) در هر ترم تحصیلی به مرکز معرفی و طبق برنامه تنظیمی کارآموزی خود را می گذرانند.

  • ارائه مبحث تئوری خدمات حمایتی تسکینی و مرکز 
  • برنامه ریزی جهت اعزام به منزل بیماران با واحد مورد نظر در مرکز
  • اخذ گزارش کارآموزی از دانشجویان 
  • ارزیابی عملکرد و اعلام نمره و گزارش به دانشکده مربوطه