کمک نقدی

همراه گرامی چنانچه تمایل دارید در این امر خداپسندانه و در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان همراه و یاور و یاری گر ما باشید تا بتوانیم اندکی از رنج و سختی این مسیر را برایشان کمتر کنیم، میتوانید کمک های نقدی خود را به صورت غیر حضوری به شماره  حساب های مذکور واریز نمایید یا به صورت حضوری به مکسا مراجعه نمایید.

دریافت کمک های مردمی

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

ملت ۷۵۸۲ ۸۸۸۸ ۷۵ ۴۸۷۴ ۹۷۴۳ ۳۳۷۶ ۶۱۰۴
رسالت ۶۲۱ ۶۵۶۵ ۱۰۵ ۲۳۱۵ ۱۰۰۲ ۷۲۷۰ ۵۰۴۱
به نام مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت آلاء