بیماری‌های صعب‌ العلاج منجر به بروز سوالات و چالش‌های معنوی و دینی فراوانی در موضوعات اعتقادی، اخلاقی و احکام می‌شود. این امر خود می‌تواند منجر به تضعیف روحیه بیمار، از دست دادن امید و سخت‌تر شدن تحمل دوران بیماری می‌گردد.

مراقبت معنوی در مکسا در صدد معنایابی و معنابخشی به ابعاد وجودی انسان در چهار مدار ارتباطی (با خدا، خود، خلق و خلقت) بر اساس الگوهای دینی می‌باشد.

خدمات گروه مراقبت معنوی مکسا در سال 1398 که در کلینیک بازتوانی سرطان و شبکه مراقبت در منزل، ارائه شده است به شرح زیر می‌باشد:

خدمات ارائه شده معنوی
نوع خدمت ویزیت در منزل مشاوره تلفنی ویزیت در کلینیک گروه درمانی
جلسات نفرات
تعداد 33 90 51 26 214